فارسی english

about this center :

آنچه که امروز باعث افتخار ماست رضایتمندی بیمارانمان می باشد. هدف ما در این مرکز حفظ و نگهداری سلامت دهان و دندان مراجعین محترم متکی بر آخرین متدهای علمی پیشرفته دنیا می باشد. همکاری صمیمانه و اطلاعات به روز پزشکی و استفاده از تکنولوژی روز پشتوانه ما برای رسیدن به این اهداف می باشد.

about this center :

Dr. Shahab Daneshvar

Dr. Saloome Rashidi

Dr. Bita Maleki